denyutjantung
Level 181 Quỷ Vương Diablo

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 ⚜️WORLD🔸ELITES⚜️ 

Rank: #14
Server #2 Winner #80
Server #2 Winner #77
╭──────༺☬༻──────╮
iຖ໓໐ຖēŞiคຖ ēxē¢นti໐ຖēr
QUIT FOR GOOD
╰────────────────╯
𝕴 𝖈𝖆𝖓 𝖋𝖔𝖔𝖑 𝖒𝖞𝖘𝖊𝖑𝖋 𝖋𝖔𝖗 𝖆 𝖓𝖎𝖌𝖍𝖙
𝕲𝖔𝖎𝖓' 𝖔𝖓
𝕷𝖎𝖐𝖊 𝕴 𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖓𝖊𝖊𝖉 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖓𝖞 𝖒𝖔𝖗𝖊.

𝕿𝖍𝖆𝖙'𝖘 𝖑𝖎𝖐𝖊 𝖜𝖆𝖑𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖆𝖗𝖐.
𝕿𝖊𝖑 𝖒𝖊 𝖓𝖔𝖜
𝕿𝖍𝖆𝖙 𝖞𝖔𝖚'𝖑𝖑 𝖌𝖎𝖛𝖊 𝖒𝖊 𝖆𝖑𝖑 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖑𝖔𝖛𝖊.

𝕺𝖍, 𝖌𝖎𝖛𝖊 𝖒𝖊 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖌𝖎𝖛𝖊 𝖒𝖊 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖑𝖔𝖛𝖊
𝕺𝖗 𝖓𝖔𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖆𝖙 𝖆𝖑𝖑 𝖓𝖔𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖆𝖙 𝖆𝖑𝖑.
𝕺𝖍, 𝖌𝖎𝖛𝖊 𝖒𝖊 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖑𝖔𝖛𝖊.
» Vật nuôi
Quests:   80
Đơn vị đã bị giết:   259,700
Chiến thắng:   122
Thua:   15
Nhiệm vụ:   0
Ngôn ngư:
Quốc gia: United States
Lần đăng nhập cuối: 2024-04-23 03:52
Đăng ký: 2021-10-02 13:52