Bang hội
🌟CELESTIAL_CITY🌟

Clans Ranking
Gaia PvP
1. 🌟CELESTIAL_CITY🌟 (2313)
Members (25/25):Active: 23/25 (92%)
001_balbasaur  (Level 112) Today
siken_joy  (Level 110) Today
teeto  (Level 108) Today
jamiruz  (Level 106) Today
pvp_105  (Level 105) Today
atomic  (Level 101) Today
celestite  (Level 101)  Today
titojoemzmo  (Level 101) Today
dimsss  (Level 101) Today
callmedad  (Level 100) Today
aquax  (Level 100) Yesterday
revefew  (Level 98) Today
----26----  (Level 94) Today
bram  (Level 94) Today
_atlantica_  (Level 94) Today
gudhel-05  (Level 93) Today
 roam  (Level 89) Today
 _har_  (Level 87) Today
-d-one-ss  (Level 85) Today
 -yourrestricted-  (Level 82) Today
moons3  (Level 80) Today
 -lumba-  (Level 79) Today
laketoba  (Level 77) Today
_yeah_  (Level 62) 2 days ago
hanna  (Level 54) 3 days ag
Điểm: 2031
Chiếm lâu đài: 0
Thành viên (22/100):Active: 0/22 (0%)

siken_joy (Level 110) 29 hôm trước

teeto (Level 108) 25 hôm trước

jamiruz (Level 106) 28 hôm trước

pvp_105 (Level 105) 13 hôm trước

atomic (Level 101) 27 hôm trước

celestite (Level 101) 20 hôm trước

dimsss (Level 101) 30 hôm trước

callmedad (Level 100) 11 hôm trước

aquax (Level 100) 30 hôm trước

revefew (Level 98) 21 hôm trước

-d-one-ss (Level 95) 3 hôm trước

----26---- (Level 94) 30 hôm trước

bram (Level 94) 21 hôm trước

_atlantica_ (Level 94) 21 hôm trước

gudhel-05 (Level 93) 13 hôm trước

roam (Level 89) 6 hôm trước

_har_ (Level 87) 21 hôm trước

-yourrestricted- (Level 82) 4 hôm trước

-lumba- (Level 79) 10 hôm trước

laketoba (Level 77) 24 hôm trước

_yeah_ (Level 62) 22 hôm trước

hanna (Level 55) 18 hôm trước